Find a Law Firm:

Becker & Poliakoff, P.A.

Commercial Law Firm

Becker & Poliakoff, P.A.

7th Floor, Scitech Place No. 22
Jian Guo Men Wai Avenue

Beijing 100004
China

Phone+86 10 88092888
Fax +86 10 88092158